Razpis za vpis

Trajanje študija

3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Kraj izvajanja študija

Kranj, Ljubljana, Maribor

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa

Prijavni roki:

1. rok: 16. 7. -  17. 8. 2018
2. rok: 3. 9. - 14. 09. 2018
3. rok: 24. 9. - 27. 9. 2018

Prijava za vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:

1. rok: 16. 7. 2018 - 17. 8. 2018
2. rok: 3. 9. 2018 - 14. 9. 2018

Prijavni rok za tujce:

1. rok: 1. 6. 2018 - 30. 6.2018
2. rok: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018

Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ. Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba (razen v primeru elektronske oddaje z digitalnim potrdilom) priporočeno poslati po pošti do roka, določenega z razpisom, na naslov:

Fakulteta za državne in evropske študije
Referat za podiplomski študij
Predoslje 39
4000 Kranj

 

Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na podiplomski študijski program so:

1) Diplomska listina dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja - Overjena fotokopija diplome oz. potrdila o končani izobrazbi na dodiplomski in podiplomski ravni.
2) Priloga k diplomi - Overjena fotokopija potrdil o opravljenih izpitnih obveznostih na podiplomskem in dodiplomskem študiju, iz katerih je razvidna tudi ocena diplome. 

Priloge, ki jih kandidat lahko priloži k prijavi za vpis so tudi:

3) Dokazila o akademskih dosežkih - Overjena dokazila o drugih akademskih dosežkih (tekmovanja, nagrade, objave,...).

Vpisni roki:

1. rok: 22. 8. 2018 - 29. 8. 2018
2. rok: 19. 9. 2018 - 26. 9. 2018

Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:

1. rok: 22. 8. 2018 - 29. 8. 2018
2. rok: 19. 9. 2018 - 26. 9. 2018

Vpisni rok za tujce:

1. rok: 9. 7. 2018 - 20. 7. 2018
2. rok: 10. 9. 2018 - 21. 9. 2018

Opis študija

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT. Prvi semester je namenjen teoretski in metodološki poglobitvi predhodnih znanj, ki omogočajo uvod v doktorski študij. Drugi semester je namenjen izdelavi dispozicije za doktorsko disertacijo. Tretji semester je namenjen pripravi na zagovor dispozicije doktorske disertacije, ki se izvede ob zaključku tretjega semestra. Četrti semester je namenjen pripravi doktorske disertacije. To se v petem semestru poveže s seminarjem za pripravo disertacije, v  kateri kandidati predstavijo pripravljeni osnutek disertacije in prejmejo napotke za nadaljnje dopolnitve, tako da lahko delo zaključijo do konca šestega semestra.


Program je strukturiran tako, da bo organizirano delo temeljilo na treh vrstah učnih enot:

    1. Obvezni predmeti, ki nudijo izrazito poglobljeno metodološko znanje na področju (1.) zunanje politike, mednarodnega prava in mednarodnih odnosov,  (2.) mednarodnega položaja in zunanje politike Slovenije ter (3.) diplomacije in diplomatskega prava;

    2. Obvezni seminar, neposredno povezan s pripravo same doktorske disertacije (seminar za dispozicijo in seminar za disertacijo);

    3. Zagovor dispozicije doktorske disertacije s preverjanjem znanja iz obveznih predmetov (A)

    4. Priprava doktorske disertacije, obsega individualno raziskovalno delo z mentorjem in soočenje s kritičnimi odzivi na svoj osnutek doktorske disertacije.

 

Naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija »Mednarodne in diplomatske študije« pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor ali doktorica znanosti, okrajšava »dr«.

Pogoji za vpis

V  1. letnik doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje se lahko vpišejo diplomanti:
-       študijskih programov druge stopnje,
-       študijskih programov iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami
-       študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004
-       visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov za pridobitev specializacije, če opravijo še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (določi študijska komisija, odvisno od vrste študijskega programa).

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vpisna mesta:

1.letnik Izredni študij
Mednarodne in diplomatske študije 20

 

Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:

1.letnik Izredni študij
Mednarodne in diplomatske študije 30

 

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji v Kranju. V primeru zadostnega vpisa se predavanja izvajajo tudi na dislociranih enotah.

 

II. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V primeru, da število prijav za vpis v doktorski študijski program bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske in druge) bo FDŠ v skladu z 41. členom ZViS vpis omejila. O izboru bo odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

  1. Povprečna ocena na podiplomskem študiju oz. dodiplomskem študiju – do 50%;
  2. Ocena magistrskega, specialističnega oz. diplomskega dela – do 40%;
  3. Drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave,...) do 10%.

 

 III. Merila za prehode med študijskimi programi iste stopnje

Prehod med študijski programi tretje stopnje je mogoč v skladu z ZViS in smiselni uporabi Meril za prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje.
O možnosti prehoda kandidata na tretjestopenjski doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije odloča Senat fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod, na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve.
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se prizna že opravljene obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk (od 60 do 120 KT).

 

Vpisna mesta:

2.letnik Izredni študij
Mednarodne in diplomatske študije 20

 

3.letnik Izredni študij
Mednarodne in diplomatske študije 20

 

Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:

2.letnik Izredni študij
Mednarodne in diplomatske študije 30

 

3.letnik Izredni študij
Mednarodne in diplomatske študije 30

 

Kaj potrebujem za vpis

V primeru, da ste prijavo v eVŠ oddali z digitalnim potrdilom, nam s priporočeno pošiljko pošljete le še obvezne priloge, sicer pa tudi podpisano prijavo.

Obvezne priloge k prijavi:

  • Overjena fotokopija diplome oz. potrdila o diplomiranju na dodiplomskem in podiplomskem študiju.
  • Overjena fotokopija potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih za dodiplomski in podiplomski študij. 

Prijava v vseh treh prijavnih rokih poteka preko evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v RS (eVŠ)

Vstop v prijavo za vpis je mogoč na dva načina:

  • z uporabniškim imenom in geslom ali
  • z digitalnim potrdilom.

Navodila za izpolnjevanje prijave

Če se želite prijaviti v študijski program »Javna uprava« ali »Mednarodne in diplomatske študije« tretje stopnje po uspešni registraciji v sistemu izberite:

  1. Razpis za vpis na doktorski študij Fakultete za državne in evropske študije.
  2. Kot prijavni rok pa izberite: "Prvi/drugi/tretji prijavni rok" – odvisno od tega, v katerem prijavnem roku se prijavljate.

Primer izpolnjevanja prijave je predstavljen na tej povezavi.

Tehnična pomoč

Enotni kontaktni center državne uprave 
za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem 
(od 7.00 do 22.00 ure od ponedeljka do nedelje)

  080 2002

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  Pomoč na spletu ekc.gov.si

Vsebinska vprašanja

Fakulteta za državne in evropske študije 
(od 8.30 do 15.30 od ponedeljka do petka)

  040 740 500

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.