Predsednik Študentskega svet FDŠ NU v skladu s Pravilnikom o volitvah v Študentski svet FDŠ NU in Poslovnikom ŠS FDŠ NU razpisuje imenovanje treh (3) članov Volilne komisije za izvedbo volitev članov in funkcionarjev ŠS FDŠ NU.

Vse zainteresirane študentke in študente naprošamo, da svojo prijavo oddajo na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. do vključno 15. 11. 2018.

Član volilne komisije ne more kandidirati za člana ŠS FDŠ NU oz. funkcionarja.

Člane Volilne komisije bo na podlagi prispelih prijav izbral ŠS FDŠ NU.

 

Ivan Kramberger

Predsednik ŠS FDŠ NU

Obveščamo vas, da se od študijskega leta 2018/2019 dalje zaključna (diplomska in magistrska) dela na Fakulteti za državne in evropske študije oddajo izključno v elektronski (Word in PDF) obliki. Za doktorske študente se oddaja zaključnega dela ne spremeni.

Diplomska in magistrska dela študenti po odobritvi s strani knjižnice oddajo v Referat v dveh (2) identičnih izvodih v elektronski obliki (PDF in Word) za knjižnico. Datum oddaje diplomskega dela Referat vnese v bazo podatkov, ki so vidni tudi v študentovem elektronskem indeksu. Študenti oddajo v referat tudi lastnoročno podpisano »Izjavo o avtorstvu in navedba lektorja«. Knjižnica oddano zaključno delo opremi z elektronskim žigom in objavi na spletu. V dogovoru z mentorjem lahko študent odda zaključno delo v enem (1) trdo vezanem izvodu tudi za mentorja.


Za doktorske študente se oddaja zaključnega dela ne spremeni in še vedno poteka v fizični obliki v treh (3) izvodih skladno s Pravilnikom o študiju na fakulteti članici Nove univerze. Dva (2) izvoda pošlje knjižnica kot obvezni izvod v Narodno in univerzitetno knjižnico, en (1) izvod se arhivira v knjižnici. V dogovoru z mentorjem lahko študent odda zaključno delo v enem (1) trdo vezanem izvodu tudi za mentorja.

Spoštovani,

Raziskovalna skupina SoLaR vas vabi na 4. SoLaR delavnico z naslovom »EU Competition and State Aid Soft Law and its Reception in the Member States«, ki bo potekala v četrtek, 11. oktobra v Ljubljani.

Vljudno prosimo, da si za več informacij ogledate spodnjo prilogo.

Želite en dan preživeti z vpogledom v delovanje Organizacije združenih narodov (OZN) na Dunaju? Shadowing programme študentom omogoča, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN in tako pridobijo vpogled v mednarodni svet Dunajskega mednarodnega centra (Vienna International Centre).

Program organizira Informacijska služba ZN (United Nations Information Service, UNIS) na Dunaju v sodelovanju z agencijami in organizacijami ZN s sedežem na Dunaju. Cilj programa je obeležiti dan ZN (24. oktober). V Sloveniji razpis poteka v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo.

Če želite sodelovati v programu, se do 30. avgusta 2018 prijavite prek elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (opomba: rok je bil na željo organizatorjev podaljšan).

Podrobnosti o pogojih prijave na razpis najdete tukaj.

V urnik predavanj smo vnesli predavanja za Metodološki seminar, ki se bodo izvedla 5.4., 6.4. in 24.4.2018 ob 16.00 v Ljubljani. Predavanja bo izvedel izr. prof. dr. Matej Avbelj. Predmet ni vključen v predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani. Obisk predavanj Vam glede na vsebino predmeta priporočamo, saj se boste pri predmetu seznanili s ključnimi družboslovnimi metodološkimi orodji, ki jih boste uporabili pri pisanju zaključnih del.

Zaradi zagotovitve ustrezne predavalnice vas naprošamo, da sporočite Vašo prisotnost za vsako predavanje posebej na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Učni načrt predmeta

Vsebina

1. Osnovna vprašanja družboslovne teorije in raziskovanja.

2. Vrednote in etika v raziskovalnem procesu.

3. Zasnova, oblikovanje, citiranje strokovnih in znanstvenih besedil

4. Priprava in izvedba kvantitativne, kvalitativne in primerjalne raziskave.

5. Metode, tehnike in struktura kvalitativnega raziskovanja.

6. Metode, tehnike in struktura kvantitativnega raziskovanja

7. Študije primera.

8. Pravno pisanje in raziskovanje.

9. Branje in razumevanje pravnih besedil, posebnosti pravnega jezika.

10. Priprava in izvedba javne predstavitve

Temeljni literatura in viri / Readings

Charles C. Ragin, Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode, FDV 2007.

David Silverman, Qualitative Research : issues of theory, method and practice, Sage 2011.

Keith F. Punch, Developing Effective Research Proposals, Sage 2009.

William Foddy, Constructing Questions for Interviews and Questionnaires: Theory and Practice in Social Research, Cambridge 2001.

Pravilniki Evro-PF o pripravi in pisanju akademskih besedil.

Dodatna literatura in pripomočki, sporočeni na predavanjih.

Cilji in kompetence

Cilji

Metodologija družboslovnega raziskovanja je temeljni okvir, ki omogoča razumevanje družbenih procesov. Študent se mora seznaniti z osnovami, najpogosteje uporabljenimi pristopi in metodami družboslovnega raziskovanja.

Uporaba različnih metodoloških orodij, tehnik in pristopov je predpogoj za uspešno in učinkovito analizo ter razumevanje družbenih in kulturnih pojavov in procesov. S tem je neposredno povezana sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev problemov na način kot ga dopušča uporaba tako kvalitativnih, kot kvantitativnih in primerjalnih metod.

Uporaba različnih znanj in interdisciplinaren pristop je nekaj, čemur se ni mogoče izogniti, interdisciplinarnost pa zahteva poznavanje osnovnih metod in pristopov na področju pravnih, upravnopravnih, upravnih, politoloških, socioloških, komunikoloških, obramboslovnih, varstvoslovnih in drugih družboslovnih znanosti.

Kompetence

Študenti pri predmetu spoznajo ključna družboslovna metodološka orodja. Pridobijo sposobnost anticipacije in razreševanja problemov, uporabe informacijsko-komunikacijskih orodij, kombiniranja znanj iz različnih disciplin in področij ter razumevanje kompleksnosti družbenih in kulturnih okolij, s poudarkom na dinamičnosti notranjih interakcij v okolju. S pomočjo aktivnega sodelovanja in izdelave seminarske naloge bodo pridobili ustrezen strokoven, metodološki in kritičen pogled na sodobne družbene pojave. Sposobnost oblikovanja raziskovalnih vprašanj in hipotez, izbor raziskovalnih teorij in disciplin. Poznavanje osnov različnih metodoloških pristopov, organizacije in izvedbe projekta ter interpretacije in aplikacije pridobljenih rezultatov.

Reference profesorja / Lecturer's references:

Matej Avbelj je izredni profesor za evropsko pravo. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, magistriral na NYU School of Law in diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot sodniški pripravnik je služboval na Višjem sodišču v Ljubljani, praktične izkušnje pa je nabiral tudi v Evropskem parlamentu kot Robert Schuman stažist v oddelku za ustavne zadeve. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo EU, ustavno pravo in teorijo prava. Aktiven je tudi v stanovskih akademskih in civilnodružbenih iniciativah tako doma kot po svetu. Njegova bibliografija je dostopna na: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=31643&langbib=eng

Matej Avbelj is an Associate Professor of European Law. He holds a PhD from the EUI and LLM from NYU School of Law. He graduated from Ljubljana Law School. He clerked in the European Parliament and at the Slovenian Court of Appeals. His academic and research work is focused on the law of the European Union, constitutional law and legal theory. He is active in professional associations and NGOs in Slovenia and abroad. His bibliography can be accessed here: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=31643&langbib=eng