Učno osebje iz visokošolskih zavodov lahko na partnerski instituciji poučuje ali se usposablja.

Trajanje izmenjave v tujini lahko traja od najmanj 2 dni do 2 mesecev (v to obdobje ni vštet čas potovanja). Program pedagoških vsebin mora obsegati minimalno 8 ur na teden (ali krajše obdobje bivanja).

Erasmus sredstva lahko krijejo del upravičenih stroškov mobilnosti, in sicer največ do višine, določene s strani Evropske komisije na letni ravni za državo gostiteljico in dolžino bivanja. Izmenjava v okviru programa Erasmus omogoča, da v sklopu svojih delovnih obveznosti pedagoški sodelavci pridobijo različna znanja in izkušnje, ki jih lahko nato uporabijo pri nadaljnjem delu.

Pogoji za izmenjavo

  • Udeleženci morajo biti ob prijavi in v času načrtovane mobilnosti na Fakulteti za državne in evropske študije v delovnem ali pogodbenem razmerju s fakulteto.
  • Udeleženec za isto mobilnost še ni prejel sredstev na drugi visokošolski instituciji.
  • Je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
  • Prednost pri izboru imajo posamezniki, ki se prijavijo za sodelovanje prvič.

Obveznosti pedagoških sodelavcev pred odhodom v tujino in po prihodu domov

Vsi izbrani kandidati morajo pred odhodom v tujino fakulteti predložiti Program predavanj ali Program usposabljanja (v nadaljevanju: program) Obvezna priloga programu je podpisana izjava, s katero kandidat potrjuje, da je mobilnost financirana le iz enega Erasmus vira. Program predavanj ali usposabljanja je dejansko prijavnica upravičenega udeleženca za to aktivnost. Vsebovati mora program dela, ki naj bi bil dogovorjen z institucijo gostiteljico. Institucija gostiteljica se mora vnaprej strinjati s pedagoškim programom, ki ga bo opravljal kandidat.

Z izbranimi kandidati se sklene tudi pogodba o finančni pomoči.

Najkasneje v roku 30 koledarskih dni po podpisu sporazuma o mobilnosti in najkasneje do datuma začetka obdobja mobilnosti oziroma po prejemu potrditve o prihodu, bo udeležencu izplačano predplačilo, ki predstavlja 80%  finančne podpore iz evropskih sredstev Erasmus+. Po prejemu vseh dokumentov po zaključku mobilnosti, se določi končna višina Erasmus+ dotacije v skladu s tem razpisom, ter izplača morebitni preostanek sredstev. Podrobnosti so urejene v pogodbi o dotaciji. Udeleženec mora po koncu mobilnosti v tujini in v roku 30 dneh po prejemu poziva, izpolniti in oddati tudi spletno končno poročilo. Od udeležencev, ki ne izpolnijo in ne oddajo spletnega končnega poročila lahko njihove institucije zahtevajo delno ali celotno vračilo prejete finančne podpore.

Uporabna gradiva Erasmus+