Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel izvajati januarja 2014. Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade. Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Namenjen je študentom, ki želijo študirati in delati v tujini, visokošolskim učiteljem in podjetnikom, ki želijo poučevati v tujini in osebju v terciarnem izobraževanju, ki se želi udeležiti usposabljanja v tujini. Namenjen je tudi športu. Poleg tega program visokošolskim zavodom omogoča mreženje ter izvedbo intenzivnih programov in projektov. Erasmus+ bo zagotovil tudi sredstva za učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce ter partnerstva med univerzami, višjimi šolami, šolami, podjetji in nepridobitnimi organizacijami.

Erasmus+ ima tako tri glavne cilje, ki jih izvaja v obliki ključnih aktivnosti (KA)

  • Podpiranje izobraževanja v tujini za posameznike v EU in zunaj nje (KA1- učna mobilnost ),
  • Podpiranje partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi ter nevladnimi organizacijami (KA2- strateška partnerstva))
  • Podpiranje reform za posodobitev izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inovacij, podjetnosti in zaposljivosti (KA3-podpora politiki).

SPLOŠNO O KA1 (učna mobilnost posameznikov)

V programu lahko sodelujejo le institucije, nosilke Erasmus univerzitetne listine. V tej akciji so možne naslednje oblike mobilnosti:

  • Mobilnost študentov za študij (SMS)
  • Mobilnost študentov za prakso (SMP)
  • Mobilnost osebja za poučevanje (STA)
  • Mobilnost osebja za usposabljanje (STT)
  • Mobilnost mladih diplomantov za pripravništvo/prakso.

Več o programu si preberite v vodniku.

Akreditacijska številka Fakultete za državne in evropske študije za program Erasmus

263076-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

PIC koda je: 947971204

Erasmus ID koda: SI KRANJ03