Uveljavljanje družbene odgovornosti podjetij

Doc. dr. Jernej Letnar Černič

1.5.2012 – 5.9.2012

Opis projekta

Namen projekta poletne šole je bilo v sodelovanju s tujimi in domačimi strokovnjaki iz prakse (javni sektor in gospodarstvo) ter univerzitetne sfere opredeliti dobre prakse za uveljavljanje družbene odgovornosti podjetij z namenom izboljšanja delovanja gospodarskih družb v zasebnem in javnem sektorju.

Projekt je sofinanciral Evropski socialni sklad v skladu z javnim razpisom: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013  razvojna prioriteta 3.  »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Rezultat projekta

Vse ravni uveljavljanja družbene odgovornosti : pravna, ekonomska, okoljska, tehnična, zgodovinska in civilnodružbena so bile udeležencem predstavljene praktično in teoretično v obliki predavanj, okroglih miz, individualnega in skupinskega dela ter praktičnih delavnic. Poletna šola je bila namenjena preučevanju dobrih praks uveljavljanja družbene odgovornosti s ciljem izboljšanja delovanja gospodarskih služb v javnem in zasebnem sektorju pri vključevanju družbene odgovornosti v vsakodnevno poslovno delovanje.

Priloge