Tajništvo

Fakulteta ima za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog tajništvo fakultete. Delo tajništva fakultete vodi tajnik fakultete, ki je podrejen dekanu in predsedniku upravnega odbora.

Tajnik fakultete na podlagi navodil ter usmeritev dekana organizira pedagoške, študijske, izobraževalne, svetovalne, znanstveno-raziskovalne ter druge strokovne dejavnosti fakultete. Imenuje ga upravni odbor fakultete za dobo dveh (2) let z možnostjo ponovnega imenovanja, če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače določeno.

Tajnik fakultete

Maša Nemec

Upravno administrativni oddelki

Referat za dodiplomski študij

Referat za podiplomski študij

Knjižnica in založba

Karierni center

Mednarodna pisarna