Nagovor dekana

Spoštovani študenti, študentke, akademski zbor, kolegi in kolegice,

Damir Črnčec

Pravo znanje je v vedenju, da ne veš nič, je pred več kot 2000 leti dejal Sokrat, filozofski oče in ded, Platona in Aristotela. Danes smo se začetku študijskega leta zbrali, seveda ne zato, da citiramo Sokrata, kako vsi skupaj ne vemo nič, temveč, da osvojimo znanje, vedenje, ki nas bo vodilo v to njegovo smer, s ciljem na zenitu.

Naša fakulteta je že leta in leta eden najboljših prostorov na Slovenskem za izmenjavo heterogenih družbenih kritičnih razmislekov. Pod našo streho številni profesorji odlično kombinirajo teoretično misel, s svojimi bogatimi praktičnimi izkušnjami. Velikokrat suhoparna teorija, pri nas dnevno vibrira in se nadgrajuje z empirijo naših predavateljev. Prav tako raziskovalna dejavnost na fakulteti, v zadnjih letih doživlja pravo renesanso.

V sodobnem globariziranem in informatiziranem svetu je vedenje, znanje, kategorija, ki vsak znova v spopadu sama s seboj. Kar smo se včeraj naučili, je lahko danes že zgolj in samo še zgodovina. Izhajajoč iz tega razumevanja, nam je jasno, da je vsem nam skupna stalnica, nikoli ni konca izobraževanja. Vse to in še več nudimo, nadgrajujemo in dopolnjujemo tudi pri nas.

Naša ustanova ponuja ob vseh treh ravneh izobraževanja tudi funkcionalna usposabljanja. Zlasti pri slednjem in nadaljnjem intenziviranju mednarodnega sodelovanja vseh naših aktivnosti, je in bo pot naprej.

 

Spoštovani, 

dobrodošli v novem študijskem letu, še posebej dobrodošli vsi, ki ste danes prvič z nami. Prepričan sem, da se bomo tudi v tem študijskem letu skupaj naučili veliko novega.

Dovolite, da se na tem mestu še posebej zahvalim prof. Avblju, ki po svojih treh dekanskih mandatih za seboj pušča neizbrisljiv pečat. Fakulteto je enakovredno postavil ob bok partnerjem doma in v tujini, brez njegovega entuziazma in neizčrpne energije to ne bi bilo mogoče. 

Hvala kolega Avbelj!

 

Spoštovani, 

uspešno študijsko leto vam želim in vse dobro!

 

Dekan, izr. prof. dr. Damir Črnčec

Vizija

Fakulteta se približuje drugi dekadi svojega obstoja. Ta je bila, upoštevaje celokupni slovenski kontekst, uspešna. Fakulteta ni več le podiplomske narave, ampak vpisuje študente na vseh treh nivojih visokošolskega izobraževanja. Programi so polni, študenti pa vsako leto boljši. To je dobra popotnica za prihodnost, ki jo bo fakulteta zgrabila z obema rokama.

Delovanje fakultete je podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij.

Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na založniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva, da Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.

Fakulteta bo v prihodnje še močneje segla prek slovenskih akademskih meja. Slovenski akademski prostor je še vedno zaznamovan s prevelikim etatizmom, zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je premalo prisoten na akademskem zemljevidu Evropske unije in globaliziranega sveta. Čas je, da se postavimo nanj, predvsem v evropski akademski srenji, ki ne sme biti omejena le na Zahodni Balkan, sprva enakopravno sodelujemo in jo nato tudi aktivno sooblikujemo. Fakulteta bo krepila internacionalizacijo in v prihodnje navezala več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami. Sistematično, vsaj do povprečja na evropski ravni, bomo povečevali izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks in tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v internacionaliziran akademski in raziskovalni prostor.

V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.

Poslanstvo

Fakulteta za državne in evropske študije je utemeljena v ustavnih vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranju, kjer profesionalna znanja za delo v državni upravi, z državno upravo in v mednarodnih institucijah pridobivajo vsi tisti, ki so ambiciozni, ki želijo in zmorejo več. Njeno poslanstvo se sestoji iz posredovanja prvovrstnega znanja, s strani vodilnih slovenskih in tujih strokovnjakov; iz prispevanja k razvoju kritičnega in ustvarjalnega razuma, ki bo služil v osebnem in poslovnem življenju in s katerim bodo naši študentje prispevali k boljšemu jutri: k resnično demokratični in pravni slovenski državi ter pravičnejšemu svetu.

Strategija

Strategija internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 2016 do leta 2020 izhaja iz poslanstva in vizije fakultete.  Strategija je konkretizacija vseh mednarodnih aspiracij naše ustanove od izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih do kulturoloških. V poslanstvu smo med drugim zastavili tudi lastno zavezanost in usmerjenost k resnični demokratični in pravni slovenski državni ter pravičnejšemu svetu. Vizija fakultete pa poleg ambicioznosti postavlja kot jasen cilj vsestransko odličnost doma in v mednarodnem okolju. Od Zahodnega Balkana, do evropskega prostora v najširšem pomenu besede, na Mediteranu, na drugi strani Atlantika, v Afriki in Aziji, v globaliziranem svetu bomo tudi mi sodelovali in izmenjevali s partnerji svoje izkušnje, znanja, védenja in veščine.

Strategija internacionalizacije fakultete sledi okviru kot ga zastavljata vizija in poslanstvo fakultete ter je v simbiozi z vsemi strateškimi, razvojnimi in usmerjevalnimi dokumenti na nacionalni ravni.

Strategija internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 2016 do leta 2020 zasleduje doseganje, v nacionalni strategiji določenih konkretnih ciljev, znotraj petih, vsebinsko zaokroženih področij.

  • Mednarodna mobilnost predavateljev, študentov in strokovnega osebja fakultete.
  • Nadgradnja in krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega sodelovanja.
  • Krepitev in vzpodbujanje medkulturne  izmenjave izkušenj, mnenj in praks.
  • Usmerjenost v prednostne regije in države.
  • Skozi dejavnost fakultete zasledovanje ciljev nacionalne Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Ustanovitev

Fakulteta za državne in evropske študije je samostojni zasebni visokošolski zavod, katerega ustanovitelja in lastnika sta samostojni in zasebni Zavod za pravno svetovanje in Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice. Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na svoji 12. seji 2. 6. 2000 sprejel sklep, s katerim je dal »Soglasje k ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za podiplomske državne in evropske študije«. Fakulteta je bila ustanovljena 17. 8. 2000. Svet za visoko šolstvo RS je na svoji 19. seji 29. 6. 2001 sprejel sklep, s katerim je dal soglasje in priporočil »uvedbo podiplomskega magistrskega in doktorskega študijskega programa Državne in evropske študije«. Ministrica za šolstvo, znanost in šport je 18. 9. 2001 izdala odločbo št. 608-01-239/2001, da se v evidenco visokošolskih zavodov pri MŠZŠ pod zaporedno št. 8 vpiše Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. Navedena odločba določa, da Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije izpolnjuje pogoje za izvajanje podiplomskega in doktorskega študijskega programa Državne in evropske študije in da lahko začne izvajati študijski program v študijskem letu 2001/2002. Senat za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo je s sklepom št. 2/84-2007 dne 10.11.2007 dal soglasje k uvedbi novega študijskega programa prve stopnje (un./3l.) »Javna uprava«, ki ga je Fakulteta za državne in evropske študije začela izvajali v študijskem letu 2008/2009.

Senat za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo je dne 20.11.2007 sprejel sklep, s katerim je dal pozitivno mnenje k spremembi imena visokošolskega zavoda Fakultete za podiplomske državne in evropske študije. Po novem se visokošolski zavod imenuje Fakulteta za državne in evropske študije.