O Novi univerzi

Rektor prof. dr. Dimitrij Rupel

Po četrt stoletja nove slovenske države je bil že skrajni čas, da se na (na srečo vse bolj raznolikem) akademskem prizorišču močneje uveljavi tudi Nova univerza. Zanjo je po eni strani značilna novost, to pomeni drugačnost v primerjavi z drugimi izobraževalnimi oz. raziskovalnimi ustanovami. Naši programi in naši učitelji so v stalnem stiku z novimi pojavi v strokah in znanostih, kar pomeni, da črpajo iz svetovne, predvsem iz evropske zakladnice informacij, da intenzivno sodelujejo s tujimi univerzami in inštituti. Tako postajamo primerljivi z najboljšimi, tudi starimi in uveljavljenimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami. Želimo si, da bi se naše študentke in naši študentje čim bolje znašli na vodilnih položajih, ki jih čakajo v Sloveniji in v Evropi, zato imajo naši programi mednarodne poudarke. Morda bodo naši slušatelji, ko bodo zapustili našo univerzo, kak podatek tudi pozabili, važneje pa je, da so se med študijem naučili misliti in upoštevati vrednote, ki so značilne za novo generacijo evropskih poslovnih in akademskih ljudi. Na tem mestu boste našli informacije in napotke, ki vam bodo olajšali soočenje z izzivi akademskega življenja in vam – upam - popestrili študij.

Z najboljšimi željami!

 

O Fakulteti za državne in evropske študije

ustanovitelj prof. dr. Peter Jambrek

Ideja o ustanovitvi fakultete se je porajala v pogovorih med sodniki Ustavnega sodišča generacije 1990-1998, ki so kot profesorji prava prišli na sodišče z ljubljanske univeze in so se ob izteku sodniškega mandata vračali v akademski poklic. Tedaj smo se strinjali, da slovensko pravno kulturo v slabem pogojujeta dve zgodovinski oviri - da Slovenci vse do leta 1991 nismo živeli v svoji lastni državi,  in pa, da smo pred tem živeli v državah, ki niso bile ustavne demokracije, in v katerih je bilo pravo predvsem dekla politike. Tudi pravni poklici in pravna znanost se niso dobro odrezali v teh ubožnih in hkrati obetavnih časih.

Konec leta 1998 smo napisali vrsto konkretnih pobud in osnutkov - najprej za ustanovitev ”samostojne pravne fakultete za podiplomski in izpopolnjevalni študij” in januarja  1999 za “pravno fakulteto za državne in evropske študije.”  Takoj za tem smo povabili k sodelovanju petnajst uglednih kolegov iz Slovenije ter vrsto profesorjev prava iz tujine. Odzvali so se vsi.

Julija istega leta je bila naslovljena na tedanji Svet za visoko šolstvo vloga za akreditacijo "Fakultete za državne in evropske študije", po manj kot enem letu, 2. junija 2000, pa  je bilo izdano soglasje k ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda  z nazivom “Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije”. Preteklo je še več kot eno leto do izdaje dovoljenja ministrstva za začetek pouka na novi fakuteti. Vpis v prvi letnik magistrskega študija je bil izveden že jeseni 2001 - v dveh vpisnih rokih študijskega leta 2001/2002 se je vpisalo skupaj 464 študentov. Naslednja leta se je vpisovalo vsakič okoli 200 novih študentov.

Naslednja leta je bil akreditiran še magisterij "Mednarodnih in diplomatskih študij" ter dodiplomska programa javne uprave in upravnega prava. Študijsko ponudbo fakultete sta zaokrožila doktorska programa  javne uprave ter mednarodnih in diplomatskih študij.

V preteklih petnajstih letih se je fakulteta ves čas in v več pogledih utrjevala in razvijala - študijske programe je prilagajala evropskim univerzitetnim reformam, širila je krog  akademskega zbora, začetni študijski center na Brdu pri Kranju je dopolnila s centroma v Mariboru in v Ljubljani, pridobila je koncesije, ki omogočajo večini vpisanih brezplačen študij,  krepila je mednarodna sodelovanja ter izmenjave študentov in profesorjev. Po petnajstih letih je postala zrela in uveljavljena univerzitetna ustanova - že vrsto let in skupaj z dvema sestrskima fakultetama tudi članica prve zasebne slovenske Nove univerze.

Kaj je treba povedati vsem, ki želijo študirati na naši fakulteti, pa tudi vsem, ki želijo na njej predavati in raziskovati? Prvotna pobuda je bila omejena na področji upravnega prava in javne uprave. Vendar je bila že na samem začetku okrepljena z močnimi dopolnili mednarodnega in ustavnega prava človekovih pravic, modernizacije države ter mednarodnega, primerjalnega in evropskega prava.

Od vsega začetka so poslanstvo, doktrino in metode študija na fakulteti usmerjale življenske, akademske in sodniške izkušnje njenih ustanovnih profesorjev, ne samo sodnikov, predsednikov in strokovnih sodelavcev prve generacije slovenskega Ustavnega sodišča (Lovra Šturma, Toneta Jerovška, Boštjana M. Zupančiča, Janeza Čebulja, Antona Pereniča, Lojzeta Udeta, Arneta Mavčiča, Marka Novaka...) ampak tudi drugih akademskih osebnosti, ki so tako ali drugače sodelovale pri ustanovitvi slovenske demokracije in države. Naj med njimi omenim le nadškofa prof. Antona Stresa, urednika Nove revije akademika Nika Grafenauerja in profesorja Dimitrija Rupla, sodelavca revije Perspektive profesorja Janeza Jerovška in Veljka Rusa, ali povojnega zapornika in slovenskega znanstvenika v tujini dr. Ljuba Sirca.

Pravzaprav je bilo Ustavno sodišče Republike Slovenije po aprilu 1990 osrednja slovenska pravna ustanova, ki je svoje poslanstvo izvajala izrecno in sistematično v soglasju z dejanji in vrednotami slovenske ustavne in demokratične pomladi. V dokaz za to trditev se ponuja več kot tri tisoč strani besedila Komentarja slovenske ustave, ki ga je fakulteta izdala v dveh knjigah leta 2002 in 2011.

Krog profesorjev prava, uprave in evropskih študij, ki je pred petnajstimi leti sodeloval pri ustanovitvi Fakultete za državne in evropske študije, svoje zaveze slovenski suverenosti, spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava ni dokazal samo s pravnim znanjem, ampak tudi s tehtnimi javnimi in ustavnosodnimi dejanji  v zgoščenem zgodovinskem času rojstva in uveljavitve slovenske države in ustavne demokracije v ključnih dveh letih 1990-1991, pa tudi skozi vsa devetdeseta tranzicijska leta. Pomembno je, da so se v omenjeni akademski krog vse čas uspešno vključevali profesorji in raziskovalci mlajših generacij z mednarodnimi akademskimi izkušnjami.

Pričujoče sporočilo zaključujem z iskrenim vabilom na sodelovanje z našo fakulteto - naslovljenim na vse, ki vas zanima slovenska država kot

 • naša domovina,
 • članica Evropske unije
 • vaš sedanji ali bodoči delodajalec,
 • vaša morebitna pogodbena stranka,
 • oblast, ki je zavezana pravnim postopkom in pravilom,
 • država, ki je demokratična, ker ima v njej oblast ljudstvo,
 • oblast, ki posega v človekove pravice in svoboščine,
 • in jo je zato treba nadzorovati, tudi na sodiščih.

Da pa ne bi obljubljali preveč - zgoraj omenjenemu smo zavezani znotraj prostora univerzitetne avtonomije, kot znanstveniki, profesorji in študentje - in ne kot politiki. Vendar akademska distanca v razmerju do dnevne politike ne pomeni varnega zavetja (kot l'art pour l'art ali  tour d'ivoire). Nasprotno, zahteva veliko intelektualnega poguma in poštenja. Predpostavlja tudi javno kritičnost, kakršno legitimirata znanje in pamet. 

 

Dobrodošli!

Vizija

Fakulteta se približuje drugi dekadi svojega obstoja. Ta je bila, upoštevaje celokupni slovenski kontekst, uspešna. Fakulteta ni več le podiplomske narave, ampak vpisuje študente na vseh treh nivojih visokošolskega izobraževanja. Programi so polni, študenti pa vsako leto boljši. To je dobra popotnica za prihodnost, ki jo bo fakulteta zgrabila z obema rokama.

Delovanje fakultete je podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij.

Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na založniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva, da Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.

Fakulteta bo v prihodnje še močneje segla prek slovenskih akademskih meja. Slovenski akademski prostor je še vedno zaznamovan s prevelikim etatizmom, zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je premalo prisoten na akademskem zemljevidu Evropske unije in globaliziranega sveta. Čas je, da se postavimo nanj, predvsem v evropski akademski srenji, ki ne sme biti omejena le na Zahodni Balkan, sprva enakopravno sodelujemo in jo nato tudi aktivno sooblikujemo. Fakulteta bo krepila internacionalizacijo in v prihodnje navezala več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami. Sistematično, vsaj do povprečja na evropski ravni, bomo povečevali izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks in tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v internacionaliziran akademski in raziskovalni prostor.

V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.

Poslanstvo

Fakulteta za državne in evropske študije je utemeljena v ustavnih vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranju, kjer profesionalna znanja za delo v državni upravi, z državno upravo in v mednarodnih institucijah pridobivajo vsi tisti, ki so ambiciozni, ki želijo in zmorejo več. Njeno poslanstvo se sestoji iz posredovanja prvovrstnega znanja, s strani vodilnih slovenskih in tujih strokovnjakov; iz prispevanja k razvoju kritičnega in ustvarjalnega razuma, ki bo služil v osebnem in poslovnem življenju in s katerim bodo naši študentje prispevali k boljšemu jutri: k resnično demokratični in pravni slovenski državi ter pravičnejšemu svetu.

Strategija

Strategija internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 2016 do leta 2020 izhaja iz poslanstva in vizije fakultete.  Strategija je konkretizacija vseh mednarodnih aspiracij naše ustanove od izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih do kulturoloških. V poslanstvu smo med drugim zastavili tudi lastno zavezanost in usmerjenost k resnični demokratični in pravni slovenski državni ter pravičnejšemu svetu. Vizija fakultete pa poleg ambicioznosti postavlja kot jasen cilj vsestransko odličnost doma in v mednarodnem okolju. Od Zahodnega Balkana, do evropskega prostora v najširšem pomenu besede, na Mediteranu, na drugi strani Atlantika, v Afriki in Aziji, v globaliziranem svetu bomo tudi mi sodelovali in izmenjevali s partnerji svoje izkušnje, znanja, védenja in veščine.

Strategija internacionalizacije fakultete sledi okviru kot ga zastavljata vizija in poslanstvo fakultete ter je v simbiozi z vsemi strateškimi, razvojnimi in usmerjevalnimi dokumenti na nacionalni ravni.

Strategija internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 2016 do leta 2020 zasleduje doseganje, v nacionalni strategiji določenih konkretnih ciljev, znotraj petih, vsebinsko zaokroženih področij.

 • Mednarodna mobilnost predavateljev, študentov in strokovnega osebja fakultete.
 • Nadgradnja in krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega sodelovanja.
 • Krepitev in vzpodbujanje medkulturne  izmenjave izkušenj, mnenj in praks.
 • Usmerjenost v prednostne regije in države.
 • Skozi dejavnost fakultete zasledovanje ciljev nacionalne Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.