Letna poročila

Skladno s 9. členom koncesijskih pogodb št. 3211-07-000285 in 3211-088-000398, sklenjenih med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Fakulteto za državne in evropske študije, je fakulteta zavezana na svoji spletni strani objaviti poslovno poročilo za preteklo leto.

Samoevalvacijska letna poročila

Fakulteta za državne in evropske študije ob koncu leta pripravi letno poročilo o samoevalvaciji in ga skladno z 9. členom koncesijskih pogodb št. 3211-07-000285 in 3211-088-000398, sklenjenih med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Fakulteto za državne in evropske študije, objavljamo na spletni strani.

Letni program dela

Pravila za razporejanje sredstev študijske dejavnosti

Upravni odbor Fakultete za državne in evropske študije na podlagi 72. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 3t.32/12- uradno prečiščeno besedilo) sprejme Pravila za razporejanje sredstev študijske dejavnosti.