Letna poročila

Skladno s 9. členom koncesijskih pogodb št. 3211-07-000285 in 3211-088-000398, sklenjenih med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Fakulteto za državne in evropske študije, je fakulteta zavezana na svoji spletni strani objaviti poslovno poročilo za preteklo leto.

Samoevalvacijska letna poročila

Fakulteta za državne in evropske študije ob koncu leta pripravi letno poročilo o samoevalvaciji in ga skladno z 9. členom koncesijskih pogodb št. 3211-07-000285 in 3211-088-000398, sklenjenih med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Fakulteto za državne in evropske študije, objavljamo na spletni strani.

Letni program dela

Na podlagi drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13; v nadaljevanju: ZIPRS1415) ter 51. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US, 64/12 in 12/13) Fakulteta za državne in evropske študije vsako leto pripravi letni program dela, ki ga objavljamo tudi na spletni strani.

Pravila za razporejanje sredstev študijske dejavnosti

Upravni odbor Fakultete za državne in evropske študije na podlagi 72. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 3t.32/12- uradno prečiščeno besedilo) sprejme Pravila za razporejanje sredstev študijske dejavnosti.